Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Prijzen

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

Betalingen

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten per PIN of contant te voldoen.

Geheimhouding

De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Annuleringsvoorwaarden/ afspraken

Gemaakte afspraken dienen 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij te late annulering wordt er 100% van de ingeplande behandeling in rekening gebracht. Indien u na 15 minuten niet aanwezig bent, wordt de behandeling geannuleerd en worden de volledige kosten van de ingeplande behandeling in rekening gebracht. Laat tijdig weten als u uw afspraak niet kan nakomen: Zo kunnen we deze verplaatsen naar een latere datum en kan ik de vrijgekomen plek in mijn agenda voor iemand anders gebruiken. Kom a.u.b. op tijd, zo verloopt de planning vlot en kan u rustig genieten van uw behandeling. Ook niet te vroeg, zodat uw voorganger niet rustig kan genieten van haar afspraak! De salon bezit namelijk niet over een wachtruimte. Indien u niet op de afspraak opdaagt en niets laat weten, betaalt u de volgende keer het volledige bedrag van deze afspraak bij. Behandelingen op telefonische afspraak of via de online agenda.

Bent u tevreden vertel het anderen…. bent u niet tevreden vertel het mij!

Bij het maken van een afspraak bij Verzorgingssalon Jomi gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen en sociale aanvaardbare omgangsvormen. Indien de cliënt na herhaadelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website van verzorgingssalon jomi, www.schoonheidssalonjomi.nl . In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.