Algemene voorwaarden

cropped-SchoonheidssalonJomi-1.jpg

 
ALGEMENE VOORWAARDEN:
 
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen en schriftelijk is afgeweken.
 
Inspanningen salon
De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
Annuleringsvoorwaarden/ afspraken
Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij te late annulering wordt er 25 euro van de ingeplande behandeling in rekening gebracht. Indien u na 15 minuten niet aanwezig bent, wordt de behandeling geannuleerd en worden de
volledige kosten van de ingeplande behandeling in rekening gebracht. Laat tijdig weten als u uw afspraak niet kunt nakomen: Zo kan de afspraak verplaatst worden naar eerst mogelijke vrije plek in de agenda. Ook kunnen we mogelijk iemand anders blij maken met uw plek. Komt u a.u.b. op tijd, zo verloopt de planning vlot en kunt u rustig genieten van uw behandeling. Ook niet te vroeg, zodat uw voorganger niet rustig kan genieten van zijn of haar behandeling. De salon beschikt namelijk niet over een wachtruimte. Indien u niet op de afspraak verschijnt en niets laat weten, betaalt u bij de volgende afspraak, het bedrag van de niet geannuleerde afspraak. Behandelingen alleen op telefonische afspraak, niet via e-mail. U kunt alleen bij ons pinnen. Bent u tevreden verte l het anderen.... bent u niet tevreden vertel het mij!
 
Bij het maken van een afspraak bij Schoonheidssalon Jomi gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.
 
Prijzen
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in d e salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.
 
Betalingen
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Er worden geen factureren gestuurd.
 
Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant met inachtneming van de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 
Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde n te verstrekken.
 
Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De
salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 
Integriteit
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen en sociale aanvaardbare omgangsvormen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 
Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de klant is Nederlands recht van toepassing. De voorwaarden zijn te lezen op de website van Schoonheidssalon Jomi. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.